CONSULTORIA LABORAL
Para empresas e traballadores: Contratos de traballo, Nóminas, Trámites Seguridade Social, Subvencións, Reclamacións Laborais, Tramitación de Pensións, Despidos, Accidentes Laborais, …

· Tramitación de pensións e minusvalías
Tramitación do proceso completo e asistencia a xuízo.

· Accidentes Laborais
Reclamación indemnizacións e pensións.

· Despidos
Negociación coa empresa, conciliación SMAC, demanda e defensa en xuizo.

· Reclamacións e trámites ante a Seguridade Social
Afiliación, altas e baixas, períodos de cotización,...

Asesoría Laboral para traballadores.

• Asesoramento e trámite de prestacións da Seguridade Social: Asistencia Social, Invalidez Permanente, Xubilación, Viudedade e Orfandade, Auxilio por Defunción, Prestación a favor de familiares, Desemprego e Pensións no contributivas.
• Tramitación de Pensións da Seguridade Social: Solicitudes, alegacións, reclamación previa, Demanda no Xulgado do Social, recursos, ... • Recoñecemento de minusvalías ante a Xunta de Galicia: Solicitudes, alegacións, reclamación previa, Demanda no Xulgado, recursos, ...
• Reclamacións de Despidos: Reclamación previa ante o SMAC, Demanda ante o Xulgado do Social, Recursos, ...
• Reclamación de cantidades e categoría profesional.
• Reclamación de indemnizacións en Accidentes Laborais.
• Denuncias ante Inspección de Traballo.
• Reclamacións e Recursos laborais en xeneral.
• Asistencia ós Actos de Conciliación Laboral ante o SMAC, en materia de despido, reclamación de cantidades, rescisión de contrato, recoñecemento de dereito, etc.
• Representación e defensa ante os Xulgados do Social, para resolución de conflictos laborais.
• Formalización de Recursos ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Recurso de Suplicación), ante o Tribunal Supremo (Recurso de Casación) e ante o Tribunal Constitucional e/ou impugnación dos mesmos.
Asesoría Laboral para empresas.

Contratos de traballo, nóminas, boletíns de cotización, tramites antes a Seguridade Social e INEM.

• Asesoramento, consultas e trámites Laboral.
• Estudio e formalización de Contratos de traballo nas súas diferentes modalidades ante o INEM.
• Tramitación de prórrogas ou modificacións de contratos de traballo.
• Confección de recibos de salarios (Nóminas mensuais y pagas extraordinarias).
• Confección de liquidacións e finiquitos de retribucións de traballadores, por baixa voluntaria ou por despido.
• Confección Calendario Laboral (Xornada Laboral, Descansos e Vacacións).
• Información sobre dereitos e obrigas do empresario e do traballador, así como Convenios Colectivos.
• Reclamacións e Recursos laborais.
• Asistencia ós Actos de Conciliación Laboral ante o SMAC, en materia de despido, reclamación de cantidades, rescisión de contrato, recoñecemento de dereito, etc.
• Representación e defensa ante os Xulgados do Social, para resolución de conflictos laborais.
• Formalización de Recursos ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Recurso de Suplicación), ante o Tribunal Supremo (Recurso de Casación) e ante o Tribunal Constitucional e/ou impugnación dos mesmos.
• Representación ante los requirimentos da Inspección de Traballo.
• Redacción de Dictámenes e Informes por escrito en materia laboral.
Tramites ante la Seguridade Social:


• Altas de empresas na Seguridade Social.
• Altas, baixas e modificacións de filiación de traballadores.
• Confección de Boletíns mensuais de cotización á Seguridade Social (TC1, TC2).
• Solicitude de subvencións e bonificacións da Seguridade Social en función do tipo de contratación.
• Trámites de altas, baixas e modificacións no Réxime Especial da Seguridade Social: Traballadores Autónomos (RETA), Empregados de Fogar, Representantes de Comercio, Artistas, Agrario, etc.
• Xestión de baixas laborais por Enfermidade ou Accidente Laboral (Accidente de traballo e enfermidades profesionais).
• Asesoramento e trámite de prestacións da Seguridade Social: Asistencia Social, Invalidez Permanente, Xubilación, Viudedade e Orfandade, Auxilio por Defunción, Prestación a favor de familiares, Desemprego e Pensións non contributivas.
• Reclamacións e Recursos.
• Representación e defensa ante os Xulgados do Social, para resolución de conflictos en materia de Seguridade Social.
• Solicitude de aprazamento de pago de cotas da Seguridade Social.
• Representación ante os requirimentos da Tesourería Xeneral da Seguridade Social.
ir arriba