SERVICIOS XURÍDICOS – AVOGADOS
Servicios xurídicos en xeneral: CIVIL, PENAL, LABORAL, ADMINISTRATIVO, MERCANTIL, MATRIMONIAL, URBANISMO,…
Creación de empresas, Contratos, Reclamacións e Recursos, Herencias, Separacións, Tráfico, …

· Asesoría Xurídica
Asesoramento e defensa xurídica completa.

· Xestión Empresarial
Asesoría Xurídica.

Asesoramento e defensa xurídica completa

• Asesoramento Xurídico en xeneral: Civil, Penal, Laboral, Administrativo, Mercantil,…
• Defensa Xurídica completa.
• Reclamacións, Recursos e Demandas: Confección, presentación e contestación.
• Asistencia ós actos de conciliación laboral ante o SMAC.
• Representación e defensa ante os Xulgados do Social, Penal, de Primeira Instancia, de Instrucción, Audiencias e Tribunais Superiores para resolución de todo tipo de conflictos.
• Redacción de Dictámenes e Informes por escrito.
• Urbanismos, Herencias, Separacións, Tráfico, …
Xestión Empresarial

• Constitución de todo tipo de Sociedades (Civiles e Mercantís): S.L., Sociedades Laborais, Sociedade Limitada nova empresa (S.L.N.E.).
• Iniciación actividades Autónomos e representantes de comercio.
• Asesoramento e tramitación de subvencións.
• Modificacións de Sociedades Mercantís: Aumentos de Capital, Fusións e Escisións.
• Preparación de Estatutos.
• Convocatorias de Xuntas.
• Asistencia a Xuntas de Sociedades e Asesoramento.
• Preparación de Actas de Xuntas Xenerais, Ordinarias e Extraordinarias.
• Levanza libro de actas
• Certificacións e elevación a públicos de acordos.
• Tramitacións ante o Rexistro Mercantil.
• Legalización do Libro de Visitas do Ministerio de Traballo e Seguridade Social.
• Informes sobre Prevención de Riscos Laborais.