ASESORIA DE EMPRESAS
Servicio de xestión, consultoría e asesoramento integral de empresas: LABORAL, FISCAL, SEGURIDADE SOCIAL, XURÍDICO, CONTABLE , XESTIÓN EMPRESARIAL.
Autónomos, Comunidades de bens, Sociedades Limitadas e Laborais, Cooperativas, … Tramitación de subvencións.

· Asesoría Laboral
Contratos de traballo, nóminas, boletíns de cotización, tramites ante a Seguridade Social e INEM.

· Asesoría Fiscal
Trámites fiscais: Declaracións IRPF e IVA, impostos.

· Asesoría Contable
Confección libros contables e balances de situación.

· Asesoría Xurídica
Asesoramento e defensa xurídica completa

Asesoría Laboral
Contratos de traballo, nóminas, boletíns de cotización, tramites antes a Seguridade Social e INEM.

• Asesoramento, consultas e trámites Laboral.
• Estudio e formalización de Contratos de traballo nas súas diferentes modalidades ante o INEM.
• Tramitación de prórrogas ou modificacións de contratos de traballo.
• Confección de recibos de salarios (Nóminas mensuais e pagas extraordinarias).
• Confección de liquidacións e finiquitos de retribucións de traballadores, por baixa voluntaria ou por despido.
• Confección Calendario Laboral (Xornada Laboral, Descansos e Vacacións).
• Información sobre dereitos e obrigas do empresario e do traballador, así como Convenios Colectivos.
• Reclamacións e Recursos laborais.
• Asistencia a Actos de Conciliación Laboral ante o SMAC, en materia de despido, reclamación de cantidades, rescisión de contrato, recoñecemento de dereito, etc.
• Representación e defensa ante os Xulgados do Social, para resolución de conflictos laborais.
• Formalización de Recursos ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Recurso de Suplicación), ante o Tribunal Supremo (Recurso de Casación) e ante o Tribunal Constitucional e/ou impugnación dos mesmos.
• Representación ante os requirimentos da Inspección de Traballo.
• Redacción de Dictámenes e Informes por escrito en materia laboral.

Tramites ante a Seguridade Social :

• Altas de empresas na Seguridade Social.
• Altas, baixas e modificacións de filiación de traballadores.
• Confección de Boletíns mensuais de cotización á Seguridade Social (TC1, TC2).
• Solicitud de subvencións e bonificacións da Seguridade Social en función do tipo de contratación.
• Trámites de altas, baixas e modificacións no Réxime Especial da Seguridade Social: Traballadores Autónomos (RETA), Empregados de Fogar, Representantes de Comercio, Artistas, Agrario, etc.
• Xestión de baixas laborais por Enfermidade ou Accidente Laboral (Accidente de traballo e enfermidades profesionais).
• Asesoramento e trámite de prestacións da Seguridade Social: Asistencia Social, Invalidez Permanente, Xubilación, Viudedade e Orfandade, Auxilio por Defunción, Prestación a favor de familiares, Desemprego e Pensións non contributivas.
• Reclamacións e Recursos.
• Representación e defensa ante os Xulgados do Social, para resolución de conflictos en materia de Seguridade Social.
• Solicitude de aprazamento de pago de cotas da Seguridade Social.
• Representación ante os requirimentos da Tesourería Xeneral da Seguridade Social.
ir arriba

Asesoría Fiscal
Trámites fiscais: Declaracións IRPF e IVA, impostos.

• Asesoramento e trámites Fiscais.
• Licencia Fiscal e legalización de empresas.
• Estudio da súa situación particular e asesoramento en materia de elección de sistema de declaración.
• Módulos e Estimación Directa.
• Elaboración das declaracións e autoliquidación de impostos.
• Informes previos á confección de declaracións e autoliquidacións.
• Declaracións de Renda (IRPF) e Patrimonio.
• Declaracións de IVA.
• Declaración operacións con terceiros e intracomunitarias.
• Retencións e pagos a conta IRPF.
• Altas e baixas censais e petición de etiquetas.
• Imposto de Actividades Económicas (IAE).
• Imposto de Sociedades.
• Imposto sobre Transmisións Patrimoniais.
• Imposto sobre Sucesións e Doazóns.
• Asesoramento sobre inversións.
• Asistencia, representación e recursos ante a Inspección Tributaria.
• Estudio sobre Beneficios Fiscais.
• Solicitude de aprazamento de pago das declaracións de impostos.
ir arriba

Asesoría Contable
Confección libros contables e balances de situación.

• Realización de Contabilidade de Sociedades e persoas físicas.
• Confección de Libro Diario, Maior, Balances e libros de IVA.
• Posta ó día de contabilidades atrasadas e revisión contable.
• Contabilidades non empresariais (Clubs, Asociacións, Comunidades, etc.).
• Legalización de libros e rexistros obrigatorios.
• Presentación no Rexistro Mercantil de Memoria e Contas Anuais de cada exercicio.
• Auditoría de contas.
• Valoración de empresas (Due Diligence).
• Entrega dos informes ou estados financeiros que necesite.
• Análises Financeiro e Económico.
• Tarifas adaptadas ó volume de operacións.
ir arriba

Asesoría Xurídica
Asesoramento e defensa xurídica completa.

• Asesoramento Xurídico en xeneral: Civil, Penal, Laboral, Administrativo, Mercantil,…
• Defensa Xurídica completa.
• Reclamacións, Recursos e Demandas: Confección, presentación e contestación.
• Asistencia ós actos de conciliación laboral ante o SMAC.
• Representación e defensa ante os Xulgados do Social, Penal, de Primeira Instancia, de Instrucción, Audiencias e Tribunais Superiores para resolución de todo tipo de conflictos.
• Redacción de Dictámenes e Informes por escrito.
• Urbanismo, Herencias, Separacións, Tráfico, …
ir arriba

Xestión Empresarial


• Constitución de todo tipo de Sociedades (Civiles e Mercantís).
• Iniciación actividades Autónomos e representantes de comercio.
• Asesoramento e tramitación de subvencións.
• Modificacións de Sociedades Mercantís: Aumentos de Capital, Fusiones e Escisións.
• Preparación de Estatutos.
• Convocatorias de Xuntas.
• Asistencia a Xuntas de Sociedades e Asesoramento.
• Preparación de Actas de Xuntas Xenerais, Ordinarias e Extraordinarias.
• Levanza libro de actas
• Certificacións e elevación a públicos de acordos.
• Tramitacións ante o Rexistro Mercantil.
• Legalización do Libro de Visitas do Ministerio de Traballo e Seguridade Social.
• Informes sobre Prevención de Riscos Laborais.
ir arriba